Trong ngôn ngữ học, bộ môn chuyên nghiên cứu về tên riêng là Danh xưng học (Onomastics) với hai chuyên ngành Nhân danh học (Anthroponomastics) – nghiên cứu tên về người và Địa danh học (Toponomastics) – nghiên cứu về…
Đọc tiếp »