17/2

Một ngày mười bảy tháng hai (17/2),
Kẻ im thin thít, kẻ hai trăm bài.
Ngàn năm rồi cũng chẳng dài.
Mười quên một nhớ, còn ai giữ nhà?

Ải Chi Lăng

Loading

Leave a Reply