Some Vista Network Tips

I’m using Windows Vista and have lost my network status icon. Went to Properties but the “network” box is greyed out, (as is the “volume” box). (The authenticate bubble is missing) Click the Start menu and select Run enter regedit.exe…

Loading

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7 Nguyễn Việt Khoavietkhoabk@hotmail.com (Từ Diễn đàn Tinh tế: http://www.tinhte.com/forum/t201748/) Thất vọng với Vista. Kỳ vọng với Windows 7, nhưng HĐH mới này của Microsoft vẫn chưa có bản chính thức. Tôi cũng như nhiều…

Loading

Tiến Trung bị bắt

Thêm hai người hoạt động dân chủ bị bắt Nguyễn Tiến Trung là thành viên Tập hợp Thanh niên Dân chủ Cơ quan an ninh Việt Nam vừa bắt thêm hai người hoạt động dân chủ trong nước là anh…

Loading