TÀI LIỆU MÔN RESEARCH MOTHODOLOGY (SOFL-HUST)

Dưới đây là Đề cương môn Research Methodology và các tài liệu tham khảo.

A. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

FL3080   Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

 1. Tên học phần: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
 2. Mã số: FL3080
 3. Khối lượng: 2(2-1-0-6)
 • Lý thuyết: 30 giờ
 • BTL: 15 giờ
 • Thí nghiệm: 0 giờ
 1. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học ngành TA chuyên ngành KHCN từ học kỳ 6
 2. Điều kiện học phần:
 • Học phần học trước: FL 1063 – Kỹ năng Viết tiếng Anh III
 1. Mục tiêu học phần và kết quả mong đợi

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích và bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như những đặc điểm, quy trình và ứng dụng của một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản; và có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và ngôn ngữ học và giáo dục học nói riêng bằng tiếng Anh.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên có khả năng:

 • Trình bày được khái niệm, mục đích và bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung;
 • Trình bày được bản chất của hai hướng tiếp cận cơ bản (định tính và định lượng) trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;
 • Trình bày được những đặc điểm, quy trình và ứng dụng của một số phương pháp nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (ví dụ như phương pháp nghiên cứu thí nghiệm, điều tra số liệu, quan sát, phỏng vấn, v.v.);
 • Đánh giá các nghiên cứu khoa học với thái độ tư duy phê phán;
 • Thực hiện những bước cơ bản theo đúng quy trình nghiên cứu ở quy mô nhỏ như chọn đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu, lập cơ sở lý luận, thu thập và phân tích dữ liệu, v.v.;
 • Diễn đạt ý nghĩa và sử dụng những thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học thành thạo;
 • Viết được một đề cương đề tài nghiên cứu khoa học bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy hoặc giáo dục.

Mức độ đóng góp cho đầu ra của chương trình đào tạo:

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3
SD SD GT GT GT GT SD SD SD SD SD
 1. Nội dung vắn tắt học phần:

Với hướng tiếp cận thực hành, nội dung của học phần bao gồm những khái niệm, mục đích và bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và một số phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (như phương pháp nghiên cứu thí nghiệm, điều tra số liệu, quan sát, phỏng vấn, v.v.) với quy trình cụ thể gồm nhiều bước như chọn đề tài nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu/mục tiêu nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, xây dựng cơ sở lý luận, xác định phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích và trình bày dữ liệu, và viết báo cáo.

 1. Tài liệu học tập:
 • Sách giáo trình:

Hayllar, B. & Veal, T. (1996). Pathways to research. Melbourne: Heinemann.

School of Foreign Languages (2017). Graduation Project Paper Manual. Hanoi: Hanoi

University of Science and Technology

 • Bài giảng: Tập bài giảng do các giảng viên biên soạn (Word và Powerpoint) bổ sung cho sách giáo trình.
 • Sách tham khảo (Xem file đính kèm)
 1. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:
 • Chủ động đọc trước tài liệu giáo trình, đọc thêm các tài liệu tham khảo, chuẩn bị các câu hỏi;
 • Dự lớp đầy đủ, tham gia vào các hoạt động trên lớp một cách độc lập hay theo nhóm;
 • Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của giảng viên;
 • Hoàn thành các bước trong quá trình nghiên cứu theo đúng tiến độ.

B. KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ (Module Assessment)

 1. Progressive Assessment: (1.1) Literature Review & (1.2) Research Proposal (50%)
 2. Summative Assessment: (2) Study Report (50%)

Các em xem thêm các file đính kèm để biết thêm chi tiết.

C. DOWNLOAD TÀI LIỆU MÔN HỌC

Các em download các tài liệu từ đường link dưới đây:

http://nguyenvietkhoa.edu.vn/data/others/Tham_khao_RM.zip

 

Chúc các em thành công!

 

Loading

Leave a Reply