Mười năm…

***

Mười năm ngày giỗ Hà Tây

Xứ Đoài xa lắm trắng mây, trắng trời.

Mười năm ngày đất qua đời

Xứ Đoài xa lắm trắng trời, trắng mây.

Mười năm trời đất Hà Tây

Xứ Đoài tôi đó đong đầy những thương.

Mười năm bao nỗi vẫn vương

Hà Tây xa mãi còn thương xứ Đoài?

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *