Print Friendly, PDF & Email
ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH B1 (Thi đầu vào – 05-07.2017)


(Chú ý: với các vấn đề khác, chúng ta trao đổi trực tiếp trên lớp. Cảm ơn anh chị em!)

==========================

  1. Session 1 (15.05): Giới thiệu + Ôn tập ngữ pháp
  2. Session 2 (17.05): Test 1 (đã có, bài photo trên lớp)
  3. Session 3 (22.05): Test 2 (đã có, download tại đây)
  4. Session 4 (29-31.05): Test 3 (đã có, download tại đây)
  5. Session 5 (31/07): Test 4 (đã có, download tại đây)
  6. Session 6 (02/08): Test 5 (đã có, download tại đây)
  7. Session 7 (07/08): Test 6 (đã có, download tại đây)
  8. Session 8 (08.08): Test 6 (tiếp) + Tổng kết