Bài này dành cho sinh viên lớp NC2B (HUST-10/11).Tôi trích bài Practice Test 2  trong quyển Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Advanced Level (4th Edition). Nếu có thể, các em nên làm cả Practice Test 1 trong quyển…
Đọc tiếp »