BA TRONG SỐ NHỮNG “KẺ NHẸ DẠ – CẢ TIN”

Ba mái đầu này là những kẻ nhẹ dạ cả tin sao?
Tôi không bình luận. 
Tôi còn bận đi xin phép được thất vọng vì đã có lần tôi được nhắn “muốn ghét cũng phải xin phép ghét”.


2 comments for “BA TRONG SỐ NHỮNG “KẺ NHẸ DẠ – CẢ TIN”

Leave a Reply

Your email address will not be published.