BỞI YÊU CÕI TRẦN

Nếu Đức Như Lai có chọn ta
Về bên Tây Trúc với trăm gia
Xin Ngài, trái lệnh ta lưu lại
Chọn kiếp trần ai sống chẳng thà.
Cực lạc, Niết bàn, kia cõi Phật
Tình chung, tích phúc, ta yêu ta
Cõi trần vướng bụi là ai đó
Đèn thắp đợi ta xa cách xa.

Loading

Leave a Reply